Home> Accommodation

  • Zhejiang Xizi Hotel

    Zhejiang Xizi Hotel

    Located near “Ten Scenes of West Lake” -- Leifeng Pagoda in the Sunset (Leifeng Xizhao), Xizi Hotel is surrounded by the West Lake in the east.

    June 14, 2018

< 1 2 3 4

1 2 3 4